Aktuális

Tartalomjegyzék

MAGÁN-PÁLINKAFŐZÉS
Klikk a nagyításhoz

TÁJÉKOZTATÓ

 

2015. JANUÁR 1-TŐL MÓDOSULT A MAGÁN-PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYOZÁSA

A magánfőzés- azaz a saját tulajdonú desztilláló berendezésen, saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés- szabályozása több tekintetben változik.

 

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 naptári napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, azaz a jegyzőhöz.

A bejelentéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok az alábbi honlapon elérhetők:

www.magyarpolany.hu oldalon az Önkormányzat/Közös Önkormányzati Hivatal/ Letölthető dokumentumok/Adóügyek menüpontban.

A bejelentéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) személyesen is átvehetők.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (2) bekezdése alapján a bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, amennyiben az eltér a magánfőző lakcímétől.

Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz megtenni a bejelentést. Ilyen esetben az adott jegyző értesíti a bejelentésről a többi érintett jegyzőt.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik és amennyiben tárgyévben a magánfőző párlatot állít elő, 1.000 forint/év (azaz ezer forint/év) átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-ig.

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik-e gyümölcstermő területtel.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 (egy) év elteltével évül el.

A magánfőzés átalányadózás szabályozási megoldásából következően 2015-től megszűnik az a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan vagy eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.

Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

További információ, tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

 

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Telefon: 88/503-820

 

Magyarpolány, 2015. január 8.

Dobosi Gergely

jegyző


Tartalomjegyzék

Képviselő-testületi ülések meghívói

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

 

Magyarpolány 2014. szeptember 27.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

2014. évi választási közlemények

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap 2014

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap Magyarpolány


2014. augusztus 29-31.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szentlélekváró zenés áhitat

Szentlélekváró zenés áhitat


Sillye Jenő és barátai

 

Magyarpolány, Római Katolikus templom

 

2014. június 7. 16 óra


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

KÖZLEMÉNY a 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

Magyarpolány Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében 2014. április 28-29. napjaira tűzte ki. Az Tagintézmény felvételi körzete Magyarpolány és Ajka települések közigazgatási területe.

 

A gyermekek beíratását a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.) a fenti napokon 08-16 óra között lehet megtenni. A tagintézmény az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja. Az intézményegység az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat.

 

A 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik az intézmény működési körzetében laknak. Azon gyermekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket, szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor léphetnek, amikor a harmadik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében történik.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

Az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ha a gyermek az 1993. évi LXXIX törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

-          a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonata)

-          szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Az óvoda vezetője

a)      az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b)      a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2014. május 31.

 

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

 

Magyarpolány Község Önkormányzata


Tartalomjegyzék

Pályázat a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Óvodavezetői pályázat

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Tájház és Falumuzeum, kulcsosház elérhetőség

Tájház és Falumúzeum, Kulcsosház elérhetőség:

 

Farkasné Osváth Zsuzsanna
Tel: 06/20 2204337

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék
RetArt design